Бизнес център Свищов
 
Архив на новините по години:

 
30 декември 2004 г.
Какво се случи през 2004 година

Изминалата 2004 беше една изключително успешна година за Бизнес Център Свищов. В нея Центърът активно се включи в Националната мрежа за бизнес развитие на проект JOBS , в която членуват общо 41 центъра.
През годината стартира и лизинговата схема, която е финансов инструмент, осъществяващ се по проект "Заетост чрез подкрепа на бизнеса - JOBS", финансиран от българското правителство чрез Министерството на труда и социалната политика и с методическата помощ на Програмата на ООН за развитие. Чрез схемата за финансов лизинг "Бизнес Център Свищов" подкрепя начинаещи, микро и малки предприятия и земеделски производители, които са затруднени в достъпа си до кредитиране. Средствата, отпуснати по тази схемата се изразходват за закупуване на дълготрайни материални активи - машини, обурудване, транспортни средства, селскостопанска техника, инвентар и др., които се отдават на лизинг на местни предприятия и лица. Схемата подпомага икономическото развитие в региона на Община Свищов, съдейства за разкриването на нови работни места и запазването на съществуващите През изминалата година "Бизнес Център Свищов" е сключил дванадесетлизингови договора с шест фирми и двама безработни, желаещи да стартират със собствен бизнес. Общата сума на закупеното по лизинговата схема оборудване е на стойност 111 614 лева, като предстоят да се усвоят още над 13 200 лева. Така с помощта на схемата за финансов лизинг са открити 27 нови работни места, от тях 20 за жени, и са запазени 85 работни места.

През различни форми на обучения, организирани от "Бизнес Център Свищов" са преминали 163 човека, като по-важните от тях са - "Компютърно обучение за младежи до 29 години", организирано съвместно с Регионална дирекция "Бюро по труда" Свищов, и обучение на служителите в кметствата на селата по проект от Програма "Форум".
През 2004 година екипът на "Бизнес Център Свищов" е извършил 487 информационни услуги на 228 клиента, предоставил е 264 консултации на 215 лица и фирми, осъществил е 6 бизнес контакта. В залите на Центъра са проведени редица мероприятия, срещи с международно участие, семинари, срещи, конференции и прочее. Заедно с това в периода на ремонта на Зала 1 на Община Свищов местният парламент проведе две заседания в конферентната зала на Центъра.
През 2004 година бяха реализирани и два проекта по програма "Форум", финансирани от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество и Община Свищов, насочени към изграждането на гражданското общество, повишаване на капацитета на администрацията в селата и заздравяване на връзката между кметствата и общинският център.
Проект "Информационно осигуряване на селата в Община Свищов" предвиждаше оборудване на всички кметства и кметски наместничества с компютърна техника с цел улесняване обслужването на жителите на селата и подобряване и поевтиняване на административните услуги, създаване връзка между кметствата чрез изграждане на вътрешна информационна система (интранет) и връзката между селата и общинския център. Проекта приключи през месец декември, и с дейностите си постави основите на превръщането на Община Свищов в първата "електронна община" в България, с изградена компютърна мрежа в 100% от населените места.Следваща насока в работата на Центъра е проекта "Възстановяване на спирките в селата" . Този бе свързан с частично подобряване на инфраструктурата в селата чрез възстановяване на автобусните спирки. С този проект екипът на "Бизнес Център Свищов" планираше развиване на потенциала за изпълнение на проект "на място" чрез формирането на гражданска неформална група на кметовете и кметските наместници и делегирането на изпълнението на проектните дейности от тях. По проекта бяха възстановени петнадесет спирки - по една във всяко село на общината. Дейностите по проекта приключиха през октомври с мащабна конференция, в която взеха участие кметът на Община Свищов Станислав Благов, зам. кметовете Пламен Александров и Станислав Димитров, Мая Кръстева от сдружение "Болкан Асист", Тодор Младенов от Фондация за реформа в местното самоуправление, представители на неправителствените организации в Свищов и кметовете на селата.

Царевец Козловец Конференция за спирките

Новата 2005 година "Бизнес център Свищов" започва работата си в разширен състав. Към екипа на Центъра - Петър Петров - ръководител екип, Мария Пецова - финансов консултант, Вера Дичкова - маркетингов консултант, Александър Парашкевов - специалист "информационни технологии", Ивайло Петров - консултант по проектни дейности, Камелия Серафимова - административен сътрудник се присъединиха и стажантите, назначени по мерките за заетост от Бюро по труда Свищов Милена Димитрова и Маргарита Ценова. Това ще създаде възможности за по-пълноценна и всеобхватна работа на Бизнес център Свищов по начертаните проекти и програми.всички новини за 2004 г. »
Последни новини: